THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top