THÔNG BÁO: SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 - 2021

Theo kế hoạch số 1315/KH-ĐHM, ngày 30 tháng 07 năm 2020 về việc triển khai hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường  năm học 2020 – 2021;

Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo đến các bạn Sinh viên về việc nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Thời gian: từ nay đến 16h00 Thứ 2 ngày 08/03/2021.

Hình thức: Đại diện nhóm Sinh viên nộp bản mềm tại đây, bản cứng gửi về VP Khoa Công nghệ thông tin tại Phòng 604 Cơ sở Hồ Hảo Hớn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  Lưu ý: Đối với trường hợp sinh viên/nhóm sinh viên muốn điều chỉnh đề tài nghiên cứu thì thực hiện cung cấp thông tin vào link này.

Đính kèm mẫu báo cáo NC-SV-02.

Đề nghị các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH quan tâm và thực hiện đúng thời gian.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top