THÔNG BÁO: SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020 - 2021

Theo kế hoạch số 1315/KH-ĐHM, ngày 30 tháng 07 năm 2020 về việc triển khai hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020 – 2021;

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến Sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Từ ngày 25/03/2021 - 29/03/2021: 

+ Sinh viên nộp file mềm tại đây(Bao gồm báo cáo + source code)

+ Sinh viên nộp bản cứng tại VP Khoa CNTT (P.604 CS Hồ Hảo Hớn)(Bao gồm báo cáo + source code)

Cách trình bày báo cáo: theo Mẫu NC-SV-04, Mẫu A, Mẫu B, Mẫu C, Mẫu D

Lưu ý: Sinh viên cần trình bày báo cáo theo đúng mẫu, thứ tự do P.HT&QLKH quy định như trên, nếu không sẽ không được tiếp nhận. 

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top