THÔNG BÁO: KH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC KỲ 3 NĂM 2020-2021

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top