THÔNG BÁO: TẬP HUẤN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NCKH NĂM 2021

THÔNG BÁO
ĐẾN CÁC SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG THAM GIA CUỘC THI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2021
V/v tập huấn các vấn đề  liên quan đến hoạt động "Sinh viên NCKH năm 2021"
 
Thời gian: 14h00- 16h00 ngày 31/07/2021
Địa điểm: Sinh viên đăng ký tham gia tại đây!
Đối tượng: Sinh viên có nguyện vọng tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2021!
Sinh viên tham gia được cộng 5 điểm rèn luyện!
 
VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top