THÔNG BÁO: CẬP NHẬT LỊCH THÔNG BÁO GẶP GVHD ĐỒ ÁN

THÔNG BÁO

Lịch gặp giáo viên hướng dẫn Đồ án Văn phòng Khoa CNTT  sẽ thông báo trên website it.ou.edu.vn vào ngày 31/07/2021

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Top