Nộp khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2012 ngành khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý học kỳ 2 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

V/V nộp khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2012 ngành khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý học kỳ 2 năm học 2015-2016

 

1. Ngày 18,19/05/2016 sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công Nghệ Thông Tin gồm:

  • 3 quyển khóa luận không in chương trình nguồn (source code)
  • 3 bộ đĩa CD gồm:  file văn bản nội dung khóa luận, chương trình nguồn (source code) có xác nhận của giáo viên hướng dẫn là chạy được. Trên đĩa ghi  thông tin: Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Giáo viên hướng dẫn, Tên đề tài khóa luận.

2. Cách trình bày khóa luận tốt nghiệp:

  • Số trang tối thiểu từ  60.
  • Hình thức:                      (Theo mẫu – tham khảo tại văn phòng Khoa)

– Size chữ:                   13

– Font chữ:                  Times New Roman

– Lề trái :                    3 cm

– Lề phải, trên, dưới:   2 cm

  • Nội dung:

– Trang bìa.

 Lời cảm ơn.

– Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .

– Mục lục.

– Nội dung khóa luận tốt nghiệp.

3. Ngày 23/05/2016 thông báo lịch gặp giáo viên phản biện trên website www.ou.edu.vn

4. Ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 13/06/2016 đến 24/06/2016 (lịch cụ thể sẽ thông báo chính thức vào ngày 06/06/2016).

VP.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN         

 

Top