THÔNG BÁO: CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP - CS1901 - CS2001 - CS2001

THÔNG BÁO

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin chi tiết: TKB CS1901, TKB CS2001, TKB CS2002

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top