THÔNG BÁO: SINH HOẠT VỀ MÔN HỌC ĐỒ ÁN NGÀNH - NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2020 HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022

THÔNG BÁO

SINH HOẠT ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2020

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top