THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2020

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2020

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top