THÔNG BÁO: KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 2021 VÀ KHÓA 2018 VỀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG - LỄ NGHI DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 2021 VÀ KHÓA 2018 VỀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG - LỄ NGHI DOANH NGHIỆP 

(Sinh viên thực hiện được cộng 5 điểm rèn luyện)

Sinh viên thực hiện khảo sát tại: Link 1 khóa 2018, Link 2 khóa 2021

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top