THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN HKII NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) &  Hệ liên thông đại học tình hình cơ sở vật chất và tình hình học tập các môn học của học kì 2 năm học 2021 - 2022.

 

Đề nghị sinh viên tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 07/03/2022.

 

Khóa 2018:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2019:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2020:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2021:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

 

Top