THÔNG BÁO: V/V TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Hình thức khảo sát: từ ngày 18/03/2022 đến ngày 25/03/2022.

Đường dẫn thực hiện tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top