KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH THEO BỘ TIÊU CHÍ MOET NĂM 2023


NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH THEO BỘ TIÊU CHÍ AUN-QA NĂM 2022


NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH THEO BỘ TIÊU CHÍ MOET NĂM 2022

 

Top