THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ "CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SINH VIÊN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY"

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ "CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SINH VIÊN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY"

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Đường dẫn đăng ký tham gia!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top