THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: API FUNDAMENTALS NGÀY 06/8/2022

Báo cáo chuyên đề môn học sinh viên
  • Môn học: Lập trình Cơ sở dữ liệu - Lớp IT1903
  • Thời gian: 8h00 ngày 6/8/2022 tại phòng NK001
  • Tên chuyên đề: API Fundamentals
  • Tên báo cáo viên: Anh Phạm Hoàng Việt - Technical Architect – Công ty Nashtech Vietnam

 

Top