THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 09/09/2022

 

TOPIC: Learning analytics in online Education based-on deep learning model  

- Speaker: Prof. Kwang Sik Chung, Korea National Open University

- Time: 10:00AM (09/09/2022) at R. NK 502

Students will earn 5 EXP points in the 3rd semester of the AY 2021 - 2022

- Registration form: https://forms.gle/AW2DHb2FoqcCX3Me6

- Introduction: presentation topic is concerning about learner's learning activity analysis for preventing drop-out, learning support and learning state and conditions of students on online university. For that, he tries to build and develop the learning activity information (learning big-data) definition and extract system, analysis model based-on deep learning model, and learners support system.


CHỦ ĐỀ: Học phân tích trong mô hình Giáo dục trực tuyến dựa trên học sâu

Diễn giả: GS Kwang Sik Chung, Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc

Thời gian: 10:00 AM (09/09/2022) tại Phòng NK 502

Sinh viên được 5 điểm rèn luyện trong học kỳ 3 năm học 2021-2022

Hình thức đăng ký: https://forms.gle/AW2DHb2FoqcCX3Me6

Giới thiệu: chủ đề trình bày liên quan đến phân tích hoạt động học tập của người học để ngăn ngừa bỏ học, hỗ trợ học tập và trạng thái học tập và điều kiện của sinh viên trong trường đại học trực tuyến. Vì vậy, ông cố gắng xây dựng và phát triển hệ thống định nghĩa và trích xuất thông tin hoạt động học tập (dữ liệu lớn), mô hình phân tích dựa trên mô hình học sâu và hệ thống hỗ trợ người học.

 

Top