Kết quả Đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2015 - 2016

Kết quả Đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2015 - 2016

Số TT Họ tên Sinh viên MSSV Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn Giải thưởng
1 Hồ Trí Dũng 1251010016 Hệ thống quản lý thu phí tự động trên đường cao tốc Lê Xuân Trường Giải 1
Ưng Kiến Hữu 1251012042
2 Hàng Lễ Khánh 1251010048 Phát triển hệ thống định danh cá nhân dựa vào kỹ thuật nhận dạng tròng mắt Lê Xuân Trường Giải 1
Nguyễn Trung Hiếu 1251012028
3 Ngô Thắng Lợi 1454052194 Hệ thống chẩn đoán bệnh lâm sàng Nguyễn Thị Mai Trang Giải 2
Lê Trần Bảo Trân 1454050151
4 Phạm Xuân Hiếu 1251012029 Phát triển hệ thống phát hiện vật thể Lê Xuân Trường Giải 2
Đỗ Hà Quốc Trung 1251012117
5 Huỳnh Thị Tuyết 1254052196 Nghiên cứu đề xuất giải pháp CNTT cho doanh nghiệp: Approve online và HR Võ Thị Kim Anh Giải 3
6 Lê Nguyễn Thuỷ Tiên 1254052168 Nghiên cứu đề xuất giải pháp CNTT cho doanh nghiệp: hệ thống SCM và DIMS Võ Thị Kim Anh Giải 3
Hoàng Vũ Kim Uyên 1254052201

 

Top