STT

NĂM

TÊN BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN

CẤP

1

2003

Báo cáo công trình khoa học:Iris Recognition system using Hadamard Transformation - hội thảo quốc tế (Indonesia)

TS. Lê Xuân Trường

Quốc Tế

2

2003

A study on Hand – written Characters recognition by HMM (ThS. Lê Xuân Trường  -  Kyungnam University)

TS. Lê Xuân Trường

Quốc Tế

3

2004

Iris Recognition using Wavelet Transfornation (ThS. Lê Xuân Trường  - 2004 - Korea Fuzzy logic and Intelligent Systems Society)

TS. Lê Xuân Trường

Quốc Tế

4

2004

Kỹ thuật nhận diện cá nhân sử dụng kỹ thuật nhận dạng tròng mắt trên cơ sở lý thuyết Walsh

TS. Lê Xuân Trường

Trường

5

2005

Fuzzy and probabilistic object bases (ThS. Nguyễn Hòa – Idea Group Publishing (Mỹ))

TS.Nguyễn Hòa

Quốc Tế

6

2006

Tích hợp PP vào một mô hình đối tượng xác suất mờ (ThS. Nguyễn Hòa - Hội thảo QG lần thứ 3 về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTTvà truyền thông HN)

TS.Nguyễn Hòa

HT Trong Nước

7

2006

Một đại số trên thuộc tính và phương thức trong cơ sở đối tượng xác suất mờ (ThS. Nguyễn Hòa - Hội nghị quốc gia về Hệ mở mạng nơron và áp dụng tại Hà Nội 08,09/11/2006)

TS.Nguyễn Hòa

HT Trong Nước

8

2006

Hệ thống trợ giúp QĐ theo PPEcutre giải quyết các vấn đề có nhiều mục tiêu không phù hợp nhau (PGS.TS.Trần Thành Trai – tập san khoa học số 01 (7) 2006)

PGS.TS.Trần Thành Trai

Trường

9

2007

Fuzzy Probabilistic Object Bases with Unsertain Attributes and Metjhods (ThS. Nguyễn Hòa – Hội nghị Quốc tế về máy tính – 5th IEEE International Conference on Computer Science: Research, Inonovation & Vission for the Future – 5-9/3/2007)

TS.Nguyễn Hòa

Quốc Tế

10

2008

Modelling and computing with imprecise and uncertain properties in object bases. (ThS. Nguyễn Hòa - In Proceedings of the International Workshop on Interval/Probabilistic Uncertainty and Non-Classical Logics, Ishikawa, Japan. Advances in Soft Computing,Springer-Verlag, 2008)

TS.Nguyễn Hòa

Quốc Tế

11

2009

“Mở rộng mô hình cơ sở đối tượng xác suất với giá trị tính chất lớp không chắc chắn và không chính xác”

TS.Nguyễn Hòa

Trường

12

2010

Uncertain and fuzzy object bases: a data model and algebraic operations” đã được tạp chí “Internatiuonal Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems”

TS.Nguyễn Hòa

Quốc Tế

13

2011

Nghiên cứu nhân dạng mống mắt dùng vùng nửa trong mốt mắt, phép biến đổi Haar và hàm phi tuyến" – Hội nghị Quốc gia 2011 – Th.S Lê Xuân Trường

TS. Lê Xuân Trường

HN Trong Nước

14

2011

Xóa Watermark bằng phương pháp Biến phân toàn phần kết hợp phân đoạn Wavelet" – Tạp chí khoa học trường số 5 (23)-2011 – Thầy Trương Hoàng Vinh

ThS. Trương Hoàng Vinh

Trường

15

2011

"Cải tiến thuật toán biến đổi ảnh Fibonacci-haar bằng phương pháp xác suất kết hợp biến đổi Lifting" – Tạp chí khoa học trường số 1 (24)-2012 – Thầy Trương Hoàng Vinh

ThS. Trương Hoàng Vinh

Trường

16

2013

Nghiên cứu phát triển chữ ký điện tử dựa trên hệ mật mã hóa công khai RSA

TS. Lê Xuân Trường – Nguyễn Văn Trường

Trường

 

17

2013

The Design and Development of English Writing Courses Based on the Moodle e-Learning Platform: their Effectiveness

TS. Lê Xuân Trường – N.V Tiến

Quốc tế

 

18

2013

 Equivalence between Two Flowshop Problems

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc tế

19

2013

Équivalence entre deux problèmes de flowshop

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc gia

20

2014

Minimisation de la somme pondérée des dates de fin dans un problème de flowshop de permutation sous de multiples contraintes

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc gia

21

2014

General lower bounds for the total completion time in a flowshop scheduling problem

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc tế

22

2015

A study on the dominance between lower bounds in a Flowshop
scheduling problem

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc tế

23

2016

Build agent based computational models for smart grids

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc tế

24

2016

Economic Management of Smart Grids

TS. Võ Nhật Vinh

Quốc tế

25 2016 LBP parameter tuning for texture analysis of lace images TS. Trương Hoàng  Vinh Quốc tế
26 2017 LBP histogram selection based on sparse representation for color texture classification TS. Trương Hoàng  Vinh Quốc tế
27 2018 Multi-color space local binary pattern-based feature selection for texture classification TS. Trương Hoàng  Vinh Quốc tế

Top