STT NĂM TÊN HỘI THẢO GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN NGÀY THỰC HIỆN
1 2012 Hội thảo “Cải tiến chương trình đào tạo” ngày 11/01/2012 Khách mời
Hội đồng khoa học Khoa
GV khoa CNTT
11/01/2012
2 2012 “Kết hợp chuấn nén bằng  X-LET & WATERMARKING trong xử lý ảnh Y khoa” ThS. Trương Hoàng Vinh 27/06/2012
3 2012 “Phương pháp đại số cho bài toán sắp lịch FLOW-SHOP với các độ trễ” ThS. Võ Nhật Vinh 27/06/2012
4 2011 “Cải tiến nội dung và  phương pháp giảng dạy Tin học không chuyên” Khách mời
GV khoa CNTT
19/01/2011
5 2010 Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Cơ sở lập trình GV khoa CNTT 27/08/2010
6 2009 “Cơ sở dữ liệu Xác suất mờ” TS. Nguyễn Hòa 08/05/2009
7 2007 Kỹ thuật chống Spam Giảng viên 15/03/2007
8 2006 Công nghệ AJAX và Phương pháp nghiên cứu khoa học ở bậc đại học vào ngày 08/04/2006   04/08/2006
9 2006 Chuyên đề “Giới thiệu công nghệ IBM” IBM 20/09/2006
10 2006 Chuyên đề “Sử dụng phần mềm Rational Rose phân tích thiết kế hệ thống thông tin” ThS.Nguyễn Lâm Kim Thy 30/09/2006
11 2006 Eclipse IBM 19/12/2006
12 2006 Dự án ứng dụng Thiết bị di động Công ty Dirox 22/12/2006
13 2005 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học Mở Bán Công Tp,HCM Giảng viên Khoa + khách mời 28/02/2005
14 2005 Hội thảo Giải pháp An toàn thông tin   03/06/2005
15 2005 Chương trình E2NP   03/12/2005
16 2005 Mỹ thuật ứng dụng trong đồ họa vi tính   23/04/2005
17 2005 Tin học hóa một hệ thống thông tin quản lý Giảng viên Khoa + khách mời 27/05/2005
18 2005 Giảng dạy bằng phương pháp tình huống ThS.Hồ Quang Khải 23/08/2005
19   Đánh giá hoạt động và phương hướng phát triển giai đoạn 2010-2015 ThS.Ninh Xuân Hương 14/05/2010
 

Top