Chuẩn đầu ra

   1. Ngành Khoa học máy tính - Mã ngành 7480101  
   
   
   2. Ngành Hệ thống thông tin - Mã ngành 7340405  

 

 
   
   3. Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành 7480201  
   
   
  4. Ngành Khoa học máy tính (Chất lượng cao) - Mã ngành 7480101C    
   

  5. Ngành Công nghệ thông tin tăng cường tiếng Nhật- Mã ngành 7480201

   
     

Top