Ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2009

1. ITEC1303 - Kiến Trúc Máy Tính 2009

2. ITEC1401 - Nhập Môn Tin Học 2009

3. ITEC1403 - Kỹ Thuật Lập Trình 2009

4. ITEC1404 - Công Cụ Web 2009

5. ITEC1504 - Kỹ Thuật Lập Trình 2009

6. ITEC1505 - Cơ Sở Lập Trình 2009

7. ITEC2301 - Hệ Điều Hành 2009

8. ITEC2401 - Lập Trình Giao Diện 2009

9. ITEC2402 - Thuật Giải 2009

10. ITEC2501 - Cấu Trúc Dữ Liệu 2009

11. ITEC2502 - NM Cơ Sở Dữ Liệu 2009

12. ITEC2503 - NM Mạng Máy Tính 2009

13. ITEC2504 - Lập Trình Hướng Đối Tượng 2009

14. ITEC3401 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin 2009

15. ITEC3402 - Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao 2009

16. ITEC3403 - Lập Trình Web 2009

17. ITEC3404 - Xử Lý Ảnh 2009

18. ITEC 3405 - Lập Trình Windows 2009

19. ITEC3406 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu 2009

20. ITEC3407 - Công Cụ Thiết Kế Hệ thống Thông Tin 2009

21. ITEC3408 - Lập Trình Mạng 2009

22. ITEC3409 - Mạng Máy Tính Nâng Cao 2009

23. ITEC3410 - Đồ Họa Máy Tính 2009

24. ITEC3411 - Công Cụ Thiết Kế Đồ Họa 2009

25. ITEC4401 - Đồ Án Ngành 2009

26. ITEC4402 - Quản Trị Hệ Cơ Sở Dữ Liệu 2009

27. ITEC4403 - Quản Trị Mạng 2009

28. ITEC4404 - Lập Trình Đồ Họa 2009

29. ITEC4405 - Nhập Môn trí Tuệ Nhân Tạo 2009

30. ITEC4406 - An Toàn Bảo Mật Thông Tin 2009

31. ITEC4407 - Lập Trình Java 2009

32. ITEC4408 - Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2009

33. ITEC4409 - Công Nghệ Phần Mềm 2009

34. ITEC4410 - Công Nghệ Mã Nguồn Mở 2009

35. ITEC4413 - Các Vấn đề Cơ Sở Khoa Học Máy Tính 2009

36. ITEC4414 - Kỹ Năng Lập Trình Chuyên Sâu - CSDL 2009

37. ITEC4418 - Chuyên Đề 2009

38. ITEC4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp 2009

39. ITEC4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp 2009

40. MATH3401 - Toán Tin Học 2009

 

Top