Ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2015

1. ITEC1303 - Kiến Trúc Máy Tính

2. ITEC1401 - Nhập Môn Tin Học

3. ITEC1404 - Ứng Dụng Web

4. ITEC1504 - Kỹ Thuật Lập Trình

5. ITEC1505 - Cơ Sở Lập Trình

6. ITEC2301 - Hệ Điều Hành

7. ITEC2401 - Lập Trình Giao Diện

8. ITEC2402 - Thuật Giải

9. ITEC2501 - Cấu Trúc Dữ Liệu

10. ITEC2502 - Cơ Sở Dữ Liệu

11. ITEC2503 - Mạng Máy Tính

12. ITEC2504 - Lập Trình Hướng Đối Tượng

13. ITEC3401 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

14. ITEC3402 - Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao

15. ITEC3403 - Lập Trình Web

16. ITEC3404 - Xử Lý Ảnh

17. ITEC3406 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu

18. ITEC3407 - Công Cụ Thiết Kế Hệ thống Thông Tin

19. ITEC3408 - Lập Trình Mạng

20. ITEC3409 - Mạng Máy Tính Nâng Cao

21. ITEC3410 - Đồ Họa Máy Tính

22. ITEC3411 - Công Cụ Thiết Kế Đồ Họa

23. ITEC4401 - Đồ Án Ngành

24. ITEC4402 - Quản Trị Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

25. ITEC4403 - Quản Trị Mạng

26. ITEC4404 - Lập Trình Đồ Họa

27. ITEC4405 - Nhập Môn trí Tuệ Nhân Tạo

28. ITEC4406 - An Toàn Bảo Mật Thông Tin

29. ITEC4407 - Lập Trình Java

30. ITEC4408 - Quản Lý Dự Án Phần Mềm

31. ITEC4409 - Công Nghệ Phần Mềm

32. ITEC4410 - Công Nghệ Mã Nguồn Mở

33. ITEC4415 - Kiểm Thử Phần Mềm

34. ITEC4416 - Điện Toán Đám Mây

35. ITEC4417 - Lập Trình Trên Thiết Bị Di Động

36. ITEC4418 - Chuyên Đề

37. ITEC4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp

38. ITEC4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp

39. MATH3401 - Toán Tin Học

40. MISY4403 - Hệ Thống Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp

Top