Ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2014

1. ITEC1303 - Kiến Trúc Máy Tính 2014

2. ITEC1401 - Nhập Môn Tin Học 2014

3. ITEC1404 - Ứng Dụng Web 2014

4. ITEC1504 - Kỹ Thuật Lập Trình 2014

5. ITEC1505 - Cơ Sở Lập Trình 2014

6. ITEC2301 - Hệ Điều Hành 2014

7. ITEC2401 - Lập Trình Giao Diện 2014

8. ITEC2402 - Thuật Giải 2014

9. ITEC2501 - Cấu Trúc Dữ Liệu 2014

10. ITEC2502 - Cơ Sở Dữ Liệu 2014

11. ITEC2503 - Mạng Máy Tính 2014

12. ITEC2504 - Lập Trình Hướng Đối Tượng 2014

13. ITEC3401 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin 2014

14. ITEC3402 - Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao 2014

15. ITEC3403 - Lập Trình Web 2014

16. ITEC3404 - Xử Lý Ảnh 2014

17. ITEC3406 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu 2014

18. ITEC3407 - Công Cụ Thiết Kế Hệ thống Thông Tin 2014

19. ITEC3408 - Lập Trình Mạng 2014

20. ITEC3409 - Mạng Máy Tính Nâng Cao 2014

21. ITEC3410 - Đồ Họa Máy Tính 2014

22. ITEC3411 - Công Cụ Thiết Kế Đồ Họa 2014

23. ITEC4401 - Đồ Án Ngành 2014

24. ITEC4402 - Quản Trị Hệ Cơ Sở Dữ Liệu 2014

25. ITEC4403 - Quản Trị Mạng 2014

26. ITEC4404 - Lập Trình Đồ Họa 2014

27. ITEC4405 - Nhập Môn trí Tuệ Nhân Tạo 2014

28. ITEC4406 - An Toàn Bảo Mật Thông Tin 2014

29. ITEC4407 - Lập Trình Java 2014

30. ITEC4408 - Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2014

31. ITEC4409 - Công Nghệ Phần Mềm 2014

32. ITEC4410 - Công Nghệ Mã Nguồn Mở 2014

33. ITEC4415 - Kiểm Thử Phần Mềm 2014

34. ITEC4416 - Điện Toán Đám Mây 2014

35. ITEC4417 - Lập Trình Trên Thiết Bị Di Động 2014

36. ITEC4418 - Chuyên Đề 2014

37. ITEC4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp 2014

38. ITEC4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp 2014

39. MATH3401 - Toán Tin Học 2014

40. MISY4403 - Hệ Thống Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp 2014

Top